سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی چمن نژادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی دانشگاه شهید چمرا اهواز
عبدالامیر معزی – استادیارا خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمرا اهواز
غلامعباس صیاد – استادیارا خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمرا اهواز
علیرضا جهانگیری – استادیار شیمی دارو دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور اهواز

چکیده:

برنج پس از گندم جایگاه دوم را در سأد غذایی خانوادهها دارد. با توجه به حجم بالای صادرات برنج بررسی مسائل مربوط به آ امری ضروریست. بر این اساس در جهت بررسی تاثیر مواد آلی بر جذب کادمیم و سرب در گیاه برنج در شالیزاهای استا خوزستا از بین ۷۰ مزرعه نمونه برداری شده یک مزرعه ی که به لحاظ نوع مدیریت کودی سطوح مشتلفی در آ اعمال شده بود انتشاب گردید و عناصر کادمیم و سرب در خاک و دانه برنج آ اندازهگیری گردید. نتایج آنالیز با آزمو دانکن و توسط نرم افزار SASنشا داد که مواد آلی باعث افزایک معنیدار مقدار کادمیوم و سرب قابل استشراج توسطDTPA در سطح ۵ درصد و افزایک هر دو عنصر درو گیاه و بذر در سطح ۵ درصد گردید.