سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن ایرانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد
امیر لکزیان – دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا خراسانی – استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مطالعه تأثیر مقادیر مختلف کادمیوم و ماده آلی بر جذب (محتوا کل) کادمیوم توسط گیاه لوبیا سبز مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد. سطوح کادمیوم شامل ۰ ، ۲ ، ۵ ، ۱۰ و ۲۰ میلیگرم کادمیوم بر کیلوگرم خاک و چهار سطح ماده آلی (کود گاوی) شامل ۰ ، ۰/۷۵ ، ۱/۵ و ۳ درصد با سه تکرار بود. این آزمایش در شرایط گلخانهای انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کادمیم در خاک غلظت این عنصر در ریشه و اندام هوایی گیاه لوبیا بطور معنیداری افزایش یافت. بیشترین جذب کادمیم در اندام هوایی و ریشه، در بالاترین سطح کادمیم و تیمار ۳ درصد ماده آلی مشاهده شد. در همه تیمارها جذب کادمیم در ریشه لوبیا در مقایسه با اندام هوایی بیشتر بود.