سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد
علیرضا حسین پور –
احمد کریمی –

چکیده:

لجن فاضلاب میتواند بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک تأثیر داشته باشد. این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر لجن فاضلاب شهری شهرکرد بر برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت آزمایش گلدانی انجام گردید. فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از: بافت خاک لومی شنی (S1)، لومی رسی شنی (S2) و لومی (S3) و ۵ سطح لجن فاضلاب که در چهار تکرار انجام شد. نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب در سطح ۲ درصد وزنی در تمامی خاکها بر ویژگیهای اندازهگیری شده نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنیداری داشته است و همچنین نتایج نشان داد که در اثر مصرف لجن فاضلاب بیشترین میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک، درصد ماده آلی خاک و Ec خاک مربوط به تیمار SW4 و همچنین کمترین میزان جرم مخصوص ظاهری خاک و پهاش خاک مربوط به تیمار SW4 میباشد. که نشاندهنده این است که کاربرد لجن فاضلاب باعث افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک، ماده آلی خاک و Ec و کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک و پهاش خاک میشود.