سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی امامی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد،
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ا
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست
لیلا نارنجانی – عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد.

چکیده:

آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی برای بررسی اثرات آبیاری و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد واریته های رازیانه طراحی شد. کرت های اصلی شامل قطع آبیاری بوده ( I1 = آبیاری تا آغاز طویل شدن ساقه، I2 = آبیاری تا پایان طویل شدن ساقه، I3 =آبیاری تا تشکیل چتر، I4 = آبیاری تا آغاز پر شدن دانه، I5 = آبیاری کامل)، کرت های فرعی شامل ۳ تاریخ کاشت ۱۰ فروردین، ۵ اردیبهشت و کرت های فرعی فرعی شامل ۵ رقم به نام های اصفهان، یزد، شیراز، CN.uk و B.uk بود. آبیاری اثر معنی داری بر تعداد چتر ناقص، تعداد شاخه جانبی، تعداد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه داشت. اثر رقم نیز بر تعداد چتر ناقص و تعداد دانه معنی دار شد. تاریخ کاشت تنها بر تعداد دانه اثر تأثیر معنی داری داشت. بیشترین تعداد تعداد چتر، تعداد چترک، شاخه جانبی، تعداد دانه، عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه در آبیاری کامل I5 حاصل شد. کاشت رقم CN.uk در تاریخ کاشت ۱۰ فروردین نیز بالاترین تعداد چتر، چترکف تعداد دانه و عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. به نظر می رسد که کاشت رقم CN.uk در تاریخ کاشت ۱۰ فروردین با آبیاری کامل در منطقه مورد نظر مناسب باشد