سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوراسگان
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ا
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست

چکیده:

به منظور ارزیابی تأثیر قطع آبیاری بر طول دوره رشد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو، آزمایشی در سال زراعی ۸۷ – ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان انجام شد. این مطالعه به صورت دو آزمایش جداگانه، هر یک در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد که در آن تعداد ۱۰ ژنوتیپ جو در دو شرایط تنش آبی در انتهای فصل رشد (قطع آبیاری بعد از ظهور سنبله ها) و عدم تنش آبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بین ژنوتیپ های آزمایشی در شرایط عدم تنش از نظر ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور، طول خوشه اختلاف معن یداری وجود داشت. اما در شرایط تنش نیز بین ژنوتیپ های آزمایشی روز تا سنبل هدهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور، تعداد پنجه نابارور و طول خوشه اختلاف معن یداری مشاهده شد. با وقوع تنش طول دوره رشد گیاه کاهش یافته، که این منجر به کاهش ارتفاع گیاه، تعداد پنجه بارور، طول سنبله و طول پدانکل گردید. لاین Malouh در شرایط عدم تنش و دو لاین ABYTD-2 و ۲- QB813 در شرایط وقوع تنش خشکی در انتهای فصل نسبت به سایر لای نهای مورد بررسی برتری نسبی از خود نشان دادند