سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوید اصلانی – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر رامین – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از انجام این آزمایش تأثیر غلظت های مختلف نانو نقره وقارچ کش تیرام و مقایسه آنها بر جوانه زنی ومیزان آلودگی ، قارچی در بذر ماریتیغال بوده است. این پژوهش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملآ تصادفی در ۶ غلظت نانو نقره ( ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ و ۱۲۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر) و قارچ کش تیرام در یک غلظت (۱/۵ در هزار) به همراه شاهد (بدون ماده شیمیای) در ۵ تکرار انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بذوری که توسط قارچ کش تیرام تیمار شده بودند با ۷۴/۶ درصد و بذوری که با نانو نقره با غلظت ۸۰ میلی گرم در لیتر تیمار شده بودند با ۷۳ درصد بیشترین میزان جوانه زنی را داشتند. دو تیمار ۴۰ و ۶۰ میلی گرم در لیتر نانو نقره به ترتیب ۱/۱ و ۱/۳ برابر بیشتر از تیمارشاهد (۴۷/۵ درصد) جوانه زنی داشتند. کمترین آلودگی مربوط به بذور با تیمار قارچ کش تیرام صفر درصد و غلظت ۸۰ میلی گرم در لیتر نانو نقره با ۲۳/۳ درصد به دست آمد. در مجموع بذوری که با قارچ کش تیرام و غلظت ۸۰ میلی گرم در لیتر نانو نقره تیمار شده بودند بیشترین میزان درصد جوانه زنی و کمترین مقدار رشد قارچ را در مقایسه با شاهد داشتند. قابل توجه است که میزان درصد جوانه زنی نرمال در این دو تیمار تفاوت چشمگیری داشته به طوری که در قارچ کش تیرام ۵ درصد و در غلظت ۸۰ میلی گرم در لیتر نانو نقره ۸۲/۵ درصد مشاهده شده است.