سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم السادات یوسف ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
پرویز رضوانی مقدم – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر تعدادی از صفات کمی و کیفی سه گیاه دارویی شوید،(Anethum graveolens LگشنیزCoriandrum sativumو رازیانه Foeniculum vulare در سال زراعی۸۹-۸۸ به صورت گلدانی در فضای آزاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح میکوریزا (شاهد و دو گونه قارچ میکوریزاGlomus intraradices و Glomus mosseae و سه گیاه دارویی (گشنیز، شوید و رازیانه) بود. صفات ارتفاع بوته، وزن خشک برگ و ساقه، تعداد چتر در بوته، عملکرد بیولوژیک و درصد اسانس برای هر سه گیاه شوید گشنیز و رازیانه تعیین گردید. نتایج نشان داد که استفاده از هر دو نوع میکوریزای مذکور، تأثیر معنی داری (P≤۰٫۰۵ بر صفات ارتفاع بوته، وزن خشک برگ و ساقه، تعداد چتر در بوته، عملکرد بیولوژیک و درصد اسانس داشت و استفاده از میکوریزا، موجب افزایش ارتفاع بوته، وزن خشک برگ و ساقه، تعداد چتر در بوته، عملکرد بیولوژیک و درصد اسانس در هر سه گیاه شوید، گشنیز و رازیانه گردید