سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدرضا اردکانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهدی چنگیزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تأثیر قارچ میکوریز و باکتری محرک رشد ازتوباکتر بر رشد و عملکرد پنبه رقم ورامین آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۹۱در مزرعه ای در شهرستان محلات واقع در استان مرکزی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل قارچ مایکوریزا در سه سطح )بدون مصرف (، مصرف سویه ) Glomus mossae ( و مصرف سویه ) Glomus intradiacea ( و استفاده از ازتوباکتر در سه سطح بدون مصرف، مصرف سویه ) Azotobacter chroococcum5 ( (، و مصرف سویه ۲ Azotobacter chrooccum12 ( بود. در این آزمایش صفاتی همچون عملکرد و اجزای عملکردپنبه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که وزن غوزه در چین اول، درصد بذر وش و عملکرد وش تحت تیمار میکوریز و ازتوباکتر افزایش یافت به طور کلی نتایج نشان داد تاثیر تیمار بذور با مایکوریزا بیشتر از ازتوباکتر بود. بیشترین عملکرد وش معادل ۲۹۵۱/۳ازتیماراثرمتقابل ماکوریزا سویه موسایی و سویه ۲ ازتوباکتر بدست آمد