سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه جراح – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز،
رضا قاسمی – استادیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
سونیا مایل – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

آلودگی خاک به فلزات سنگین نظیر سرب، اثرات نامطلوبی بر محیط زیست دارد. در آزمایشی گلخانه ای تأثیر تلقیح قارچ گلوموس موسه ای و کلات کننده(ای دی تی ا) بر پالایش سرب توسط آفتاب گردان در یک خاک آهکی آلوده به سطوح مختلف این عنصر بررسی گردید. نتایج نشان داد تلقیح قارچ سبب افزایش معنی دار فاکتور انتقال و شاخص جذب سرب گردید. کاربرد کلات کننده درصد کلنیزاسیون ریشه را کاهش داد اما سبب افزایش معنی دار فاکتور انتقال و شاخص جذب سرب گردید. براساس نتایج این آزمایش به نظر می رسد تلقیح قارچ و کاربرد کلات کننده به منظور پالایش سرب توسط آفتاب گردان موثر می باشند.