سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه قربانی – کارشناسی ارشد بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه بوعلی سینا
محمد جواد سلیمانی پری – دانشیار، عضو هیئت علمی گروه گیاهپز ک شی دانشگاه بوعلی سینا
دوست مراد ظفری – دانشیار، عضو هیئت علمی گروه گیاهپز ک شی دانشگاه بوعلی سینا
نسرین قمری رحیم – کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر قارچ میکوریز آربسکولار Glomus mosseae بر شاخصهای رشد و عملکرد دو رقم خربزه (خاتونی مشهد و هانی دیو) تا زمان گلدهی بود . بدین منظور این آزمایش در قالب فاکتوریل و طرح کاملاً تصادفی در چهار سطح و با چهار تکرار صورت پذیرفت. سطوح شاهد (بدون میکوریز) در رقم خاتونی دارای رشد خوبی بوده و از عملکرد مناسبی نیز برخوردار بود. رقم هانی دیو نیز از رشد و عملکرد نسبی مناسبی برخوردار بود، که البته این مقدار در مقایسه با رقم خاتونی کمتر بود. نتایج مقایسه تاثیر این گونه بر روی شاخص های رشد و عملکرد این دورقم نیز متفاوت بود. کاربرد این گونه بر روی رقم خاتونی نسبت به شاهد در مدت زمان کمتر و با درصد رشد کمتری از سطوح اندام های هوایی(ساقه و ربگ) به گل نشست و حتی تعداد گل های تشکیل شده نسبت به شاهد در بعضی تکرار ها بیشتر بود. در مورد رقم هانی دیو نیز به گل نشستن در مقایسه با شاهد در مدت زمان کمتر و با سطوح کمتری از رشد اندام های هوایی صورت پذیرفت . در مقایسه رقمهای دارای میکوریز، رقم خاتونی دارای عملکرد بهتری نسبت به هانی دیو بود.