سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه تقوی قاسمخیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه عل
محمدعلی بهمنیار – دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی تاجیک قنبری – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور بررسی اثر تریکودرما بر خصوصیات رویشی گندم در خاک آلوده به کادمیوم آزمایشی بهصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار به صورت گلدانی اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل: قارچ تریکودرما گونهharzianum در دو سطح حضور و عدم حضور قارچ و سطوح مختلف نیترات کادمیوم (صفر ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر) بود. در این آزمایش صفات رویشی شامل: شاخص سطح برگ LAI سطح برگ ویژه SLA دوام سطح برگ LAD)سرعت رشد گیاهCGR)سرعت جذب خالصNAR) دوام بیوماسBMD)وزن تر و خشک ریشهRFW) وRDWو اندام هواییSDW و SFW تعیین شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که حداکثر دوام بیوماس گیاه در حضور تریکودرما مشاهده شده است و کاربرد کادمیوم تأثیر معنیداری در این صفت نداشته است. در این آزمایش اثر متقابل کاربرد قارچ در سطوح مختلف مصرف کادمیوم بر تمامی صفات جز دوام بیوماس گیاه معنیدار بوده بهطوریکه حداکثر وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه در حضور قارچ تریکودرما در بالاترین غلظت کادمیوم مشاهده شد و بیشترین سطح ویژه برگ در حضور تریکودرما و عدم آلودگی به کادمیوم بدست آمد