سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه تقوی قاسمخیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی –
محمدعلی بهمنیار –
محمدعلی تاجیک قنبری –

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر قارچ تریکودرما بر صفات رویشی جو در اثر آبیاری با آب آلوده به کادمیوم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار به صورت گلدانی اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل: قارچ تریکودرما گونه harzianum در دو سطح حضور و عدم حضور قارچ (۱۰۸) و سطوح مختلف نیترات کادمیوم (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر) بود. در این آزمایش صفات رویشی شامل: شاخص سطح برگ، سطح ویژه برگ، سرعت جذب خالص، سرعت رشد گیاه، سرعت رشد نسبی، دوام بیوماس، دوام سطح برگ، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی تعیین شد. نتایج نشان داد کاربرد نیترات کادمیوم اثر معنی داری بر شاخص سطح برگ، سرعت رشد، سرعت جذب خالص، دوام بیوماس و دوام سطح برگ داشت به طوری که با افزایش غلظت کادمیوم، شاخص سطح برگ، دوام بیوماس و دوام سطح برگ به ترتیب ۶/۳۸، ۲/۳۷ و ۱۱/۳۹ درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. همچنین حضور تریکودرما بر تمامی صفات جز سرعت رشد نسبی اثر معنی داری داشت و باعث افزایش شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی نسبت به عدم حضور آن (به ترتیب ۳۸، ۹/۲۱ و ۴/۲۳ درصد) گردید. حداکثر دوام بیوماس گیاه نیز در حضور تریکودرما (۲/۱ برابر نسبت به شاهد) مشاهده شد. اثر متقابل کاربرد تریکودرما و سطوح مختلف نیترات کادمیوم بر سرعت رشد و سرعت جذب خالص گیاه معنی دار بود و حداکثر سرعت رشد و جذب خالص در سطح ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر کادمیوم در حضور قارچ مشاهده شد