سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه تشکری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورز
محمدعلی بهمنیار – دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی تاجیک قنبری – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر قارچ تریکودرما بر صفات رویشی کلزا در اثر آبیاری با آب آلوده به مس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار به صورت گلدانی اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل: قارچ تریکودرما گونه atroviridae در دو سطح حضور و عدم حضور قارچ (۱۰۸) و سطوح مختلف نیترات مس (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر) بود. در این آزمایش صفات رویشی شامل: شاخص سطح برگ، سطح ویژه برگ، سرعت جذب خالص، سرعت رشد گیاه، دوام بیوماس، دوام سطح برگ، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی تعیین شد. نتایج نشان داد که کاربرد نیترات مس، تنها بر شاخص سطح برگ و دوام سطح برگ اثر معنی داری داشت به طوری که با افزایش غلظت مس، این صفات به ترتیب ۱۳ و ۱۶ درصد نسبت به شاهد کاهش یافتند. همچنین حضور تریکودرما باعث افزایش شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ، دوام بیوماس، وزن تر و خشک اندام هوایی نسبت به عدم حضور آن (به ترتیب ۷/۱۴، ۴/۲۲، ۶۲/۱۸،۷/۲۵ و ۱۶ درصد) گردید. در این آزمایش اثر متقابل کاربرد تریکودرما و سطوح مختلف نیترات مس بر هیچ یک از صفات مورد مطالعه معنی دار نشده است