سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه تقوی قاسمخیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه عل
محمدعلی تاجیک قنبری – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی بهمنیار – دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر قارچ تریکودرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت آلودگی به کادمیوم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار به صورت گلدانی اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل: قارچ تریکودرما گونه harzianum در دو سطح حضور و عدم حضور قارچ و سطوح مختلف نیترات کادمیوم (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر) بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که نیترات کادمیوم بر تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه تأثیر معنی داری داشته و اثر قارچ تریکودرما جز بر تعداد سنبله در بوته بر سایر صفات معنی داری بود. بر اساس یافته ها تعداد دانه در سنبله با افزایش سطح کادمیوم ۱۳/۲۴ درصد نسبت به شاهد کاهش یافت اما عملکرد بیولوژیک در حضور تریکودرما ۴۴/۴۶ درصد نسبت به عدم حضور آن افزایش داشت. همچنین بین نیترات کادمیوم و تریکودرما در تعداد سنبله در بوته و عملکرد دانه اثر متقابل معنی داری وجود داشت. در سطوح صفر و ۵۰ میلی گرم بر لیتر کادمیوم حضور تریکودرما توانست به طور کاملاً معنی داری (به ترتیب با ۶۵ و ۳۹ درصد افزایش نسبت به عدم حضور تریکودرما) عملکرد دانه را بهبود بخشد.