سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین بیژن پور – دانشجوی کارشناسی ارشدآبیاری وزهکشی واحد علوم و تحقیقات اهواز
فروتن بهادری – کارشناسان مدیریت تحقیقات کاربردی کشت و صنعت امیرکبیر
محمد امین مکوندی – کارشناسان مدیریت تحقیقات کاربردی کشت و صنعت امیرکبیر
محمد صادق انصاری – کارشناسان مدیریت تحقیقات کاربردی کشت و صنعت امیرکبیر،

چکیده:

فقر خاک مزارع جنوب خوزستان از نظر مواد آلی و معدنی از یک سو و از طرفی عدم استفاده از فیلتر کیک (گل صافی، ماده ای که در طی فرآیند تولید شکر از نیشکر تولید شده و حاوی مواد آلی و معدنی می باشد) و باگاس (تفاله نیشکر) تفکر استفاده از باگاس و فیلتر کیک جهت حاصلخیزی خاک و افزایش عملکرد محصول را ایجاد کرد. این طرح در سال ۱۳۸۶ در مزرعه ۴۲۴ از مزارع کشت و صنعت امیر کبیر واقع در جنوب خوزستان اجرا گردید. تیمارها شامل شاهد، ۴۰ تن در هکتار فیلتر کیک و ۶۰ تن در هکتار باگاس بو د. نتایج حاصله نشان داد استفاده از فیلتر کیک باعث افزایش تراکم ساقه در واحد سطح گردید، در حالیکه بین دو تیمار شاهد و باگاس تفاوتی مشاهده نشد. درخصوص ارتفاع نی نیز نتایج مشابهی بدست آمد.