سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی عشری – کارشناس ارشد زراعت واحد علوم و تحقیقات،
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،
قربان نورمحمدی – استاد واحد علوم و تحقیقات تهران
حسین یزدپور – کارشناس ارشد زراعت واحد خوراسگان،

چکیده:

به منظور بررسی اثر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا در منطقه مازندران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی ۱۳۸۳ در فرح آباد ساری اجرا گردید. عوامل مورد آزمون شامل فاصله بین ردیف در دو سطح ۴۰ و ۵۰ سانتی متر، فاصله بوته روی ردیف در سه سطح ۵، ۱۰ و ۱۵ سانتی متر و دو رقم به نام های سحر و ساحل بودند. صفات مورد آزمون شامل تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بودند. نتایج حاصل نشان داد که اثرات ساده فاصله بوته روی ردیف, فاصله بین ردیف و رقم، اثرات متقابل فاصله بوته روی ردیف و رقم، فاصله بوته روی ردیف و فاصله بین ردیف، همچنین اثر متقابل سه گانه فاصله بوته روی ردیف, فاصله بین ردیف و رقم از لحاظ عملکرد دانه در سطح % ۱ معنی دار شد. مقایسه میانگین ها نشان داد فواصل بوته روی ردیف ۵ و ۱۰ سانتی متر با میانگین های ۴۹۸۴ و ۴۲۶۰ کیلوگرم در هکتار، به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. فاصله بین ردیف ۴۰ سانتی متر با میانگین ۵۰۹۶ کیلوگرم در هکتار نسبت به فاصله بین ردیف ۵۰ سانتی متر با میانگین ۴۰۵۸ کیلوگرم در هکتار, برتری داشت. رقم ساحل با میانگین ۴۷۹۶ کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم سحر با میانگین ۴۳۵۸ کیلوگرم برتری معنی دار نشان داد. به طور کلی در رقم ساحل فاصلهردیف ۴۰ سانتی متر و فاصله بوته روی ردیف ۵ سانتی متر و در رقم سحر، فاصله ردیف ۴۰ سانتی متر و فاصله بوته روی ردیف ۱۵ سانتی متر بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند