سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی رزاقی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زنجان
مجید پوریوسف – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
خلیل جمشیدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
رضا فتوت – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر فواصل آبیاری و زمان برداشت بر صفات مورفولوژیک انیسون (Pimpinella anisum L.) آزمایشی در سال ١٣٨٩در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در٣ تکرار اجرا گردید. فواصل آبیاری در سه سطح شامل٧، ١٢ و ١٧روز در کرتهای اصلی و زمان برداشت در سه سطح شامل برداشت در مرحله خمیری نرم (مومی شدن)، رسیدگی فیزیولوژیک (خمیری سفت) و رسیدگی کامل در کرتهای فرعی بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که فواصل آبیاری اثر معنی داری(٠۵/٠P≤)بر تعداد چتر در بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد چتر در شاخه فرعی، تعداد چترک در چتر شاخه اصلی و ارتفاع بوته داشت. با افزایش فاصله آبیاری از ۷ به ۱۷ روز صفات مذکور بطور معنی داری کاهش یافتند. بیشترین تعداد چتر در بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد چتر در شاخه فرعی، تعداد چترک در چتر شاخه اصلی و ارتفاع بوته مربوط دور آبیاری ۷ روز و کمترین میزان صفات مذکور از دور آبیاری ١٧روز بدست آمد. زمان برداشت بر روی هیچ یک از صفات مورد مطالعه اثر معنی داری نداشت.