سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آیلین سقایان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
موسی اکبرلو – استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
غلامعلی حشمتی – استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمید نیک نهاد – استاد، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تغییرات ایجاد شده در پوشش گیاهی اراضی مرتعی به دنبال اختلالات طبیعی و یا حاصل عملکرد انسان رخ می دهد و از آنجا که حضور کریپتوگام ها برای تکامل یک اکوسیستم ضروری است، بنابراین مدیریت صحیح و حمایت از این گیاهان غیرآوندی ضروری است. تحقیق حاضر در جهت تعیین اثر مدیریت بر روی تغییرات پوشش کریپتوگام در مراتع بزداغی استان خراسان شمالی انجام شده است. بدین منظور در چهار منطقه مدیریتی شامل قرق، اراضی رها شده داخل قرق، کلید (چرای کنترل شده) و حریم روستا (چرای آزاد)، پنج ترانسکت پنجاه متری در هر منطقه در جهت شیب غالب مستقر گردید و در هر ترانسکت پنج تکرار از لکه های گیاهی به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از روش تونگوی به میزان درصد پوشش کریپتوگام در هر لکه امتیاز داده شد. نتایج نشان داد که بین منطقه قرق و اراضی رها شده اختلاف معنی داری وجود ندارد (۰۵/۰<p) ولی بین سایر مناطق با یکدیگر اختلاف معنی دار وجود دارد(۰۵/۰>p). می توان گفت قرق به عنوان یک مدیریت مناسب باعث استقرار و افزایش پوشش کریپتوگام شده است.