سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق صمصام پور – گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه هرمزگان، بندرعبا
عبدالواحد رحمانی – گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
احسان کامرانی – گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه هرمزگان، بندرعبا
میرمسعود سجادی – گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده:

در پژوهش کنونی به بررسی و مقایسه تأثیر فصول متفاوت، جنسیت و فعالیت های آبزی پروری در منطقه ی میناب بر روی تجمع عنصر کادمیوم در بافت عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus پرداخته شد. نمونه برداری به منظور بررسی غلظت عنصر کادمیوم در ماهی زمین کن دم نواری از منطقه ی میناب طی دو فصل زمستان و تابستان انجام شد (۳۰=n در هر فصل) و عنصر مورد نظر توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. از لحاظ غلظت عنصر کادمیوم در عضله ماهی زمین کن دم نواری در منطقه ی میناب بین فصل های زمستان و تابستان اختلاف معنی دار وجود داشت (۰/۰۵>P) . غلظت عنصرکادمیوم در بافت عضله این ماهی در فصل زمستان بیشترین مقدار را نسبت به فصل تابستان نشان داد. از لحاظ غلظت عنصر کادمیوم در بافت عضله ماهی زمبن کن دم نواری بین جنس های نر و ماده در منطقه ی میناب اختلاف معنی دار مشاهده نشد (P>0/05) ، نتایج مقایسه بیشترین غلظت عنصر کادمیوم در بافت عضله ماهی زمین کن دم نواری با استاندارد های جهانی نشان داد که غلظت عنصر کادمیوم در منطقه ی میناب کمتر از حد مجاز استانداردهای جهانی است. با توجه به نتایج پژوهش کنونی می توان گفت که آلودگی های ناشی از فعالیت های آبزی پروری، کشاورزی و شهری در منطقه ی میناب طی فصول متفاوت بر روند تجمع عنصر کادمیوم در ماهی زمین کن دم نواری موثر می باشد.