سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی خوشخرام – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ا
قدرت اله فتحی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش فرسودگی بذر (آزمون پیری تسریع شده) بر پارامترهای مربوط به جوان هزنی و رشد اولیه گیاهچه های ۴ رقم گلرنگ آزمایشی در آزمایشگاه بذر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در پاییز سال ۱۳۸۸ طراحی شد. این مطالعه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل ۳ فاکتور دمای فرسودگی در ۴ سطح، تعداد روزهای در معرض دما در ۴ سطح و ۲ رقم گلرنگ با نام های الیت و زرقان بود. نتایج آزمایش نشان داد که تنش فرسودگی بذر بر روی موارد آزمایشی بخصوص درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه و وزن ساقه چه و ریشه چه تأثیر گذار بود. رقم الیت در بسیاری از صفات آزمایشی نسبت به رقم زرقان به طور معن یداری مناسب تر بود که این مورد نشان دهنده کیفیت بالای بذر آن می باشد. همچنین با توجه به نتایج این آزمایش مشخص شد که رقم الیت بیشترین و رقم زرقان کمترین مقاومت به شرایط انبارداری را دارا هستند.