سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیدرضا اوحدی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه عمران
مریم جامه بزرگ –

چکیده:

هدف اصلی این مقاله مطالعهی تأثیر فرایند یخبندان و ذوب بر رفتار کانی رسی اسمکتیت میباشد. سیکلهای مورد بررسی ۱ ۳ ۵ ۷ ۱۱ ۱۵ سیکل انتخاب شده- است. در این سیکلها آزمایشهای حدود اتربرگ، مساحت سطح مخصوص، و ظرفیت تبادل کاتیونی، انجام شده و از نمونهها تصاویر میکروسکوپ الکترونی تهیه شد.نتایج آزمایشات نشان میدهد که در سیکلهای اول تا هفتم یخبندان و ذوب، مقادیر مساحت سطح مخصوص، ظرفیت تبادل کاتیونی و حدروانی درنمونهها کاهش و سپس، این مقادیر افزایش مییابد. روند کاهشی مقادیر فوق تا انتهای سیکل هفتم به کاهش دافعه بین پولکهای رسی و نزدیک شدن آنها به یکدیگر بر اثر افزایش غلظت نمک در مجاورت لایه دوگانه نسبت داده شدهاست. بر اساس نتایج آزمایشات ریزساختار تصاویر میکروسکوپ الکترونی، افزایش این مقادیر بعد از سیکل هفتم بر اثر تلاشی ساختار به وجود آمده در اثرسیکلهای اولیه (اول تا هفتم) بودهاست