سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان
داود آزادفر – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان
ابراهیم محمدی گل تپه – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
جواد میرزایی – دانشجوی دکتری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این پژوهش با هدف مقایسه فراوانی قارچهای میکوریزی و اثر آن بر رشد درختان آزاد در دو توده طبیعی و تخریب شده (به مساحت ۲ هکتار) در منطقه دلند گرگان صورت گرفته است. از هر توده ۱۰ پایه درختی با قطرهای تقریباً مشابه به طور تصادفی انتخاب شد. نمونه برداری در فصل تابستان انجام شد. همچنین برای جداسازی اسپورها از خاک اطراف ریشه های آنها تا عمق ۴۰ سانتی متری هر پایه نمونه برداری صورت گرفت. نمونه ها جهت بررسی فراوانی اسپور قارچهای میکوریزی در کیسه های نایلونی نگهداری و به آزمایشگاه منتقل گردید. ارتفاع درختان و ارتفاع تاج درختان توسط شیب سنج سونتو تا دقت سانتیمتر اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که توده طبیعی گونه آزاد نسبت به توده تخریب شده از میزان فراوانی قارچ میکوریزی بیشتری برخوردار میباشد، همچنین نتایج نشان داد که ارتفاع درختان در توده طبیعی از توده تخریب شده بیشتر بود. این موضوع را میتوان به تأثیر مثبت قارچهای میکوریزی بر رشد درختان نسبت داد