سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا تربتی صراف – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
عارفه آزادمنش – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن ثقفیان لاریجانی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کامپوزیت های زمینه آلومینیمی ب هدلیل دارا بودن خواص تریبولوژیکی مناسب و داشتن نسبت استحکام به وزن بالا، امروزه درصنعت خودروسازی کاربرد فراوانی دارند. در پژوهش پی شرو نمونه هایی از آلیاژ هایپریوتکتیک آلومینیم-سیلیسیم با تغییرات تدریجی در ساختار به روش جدایش ثقلی با کنترل عوامل دما، زمان و اندازه ذرات سیلیسیم اولیه (از طریق بهسازی) در منطقه نیمهجامد تولید شد و ریزساختار و سختی آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد بواسطه وجود اختلاف چگالی فاز مذاب و ذرات سیلیسیم اولیه و همچنین ایجاد جبهه انجمادی، نمونه ها در راستای ارتفاع دارای تغییرات در میزان و اندازه ذرات سیلیسیم اولیه م یشوند. با کاهش سرعت انجماد، ذرات زمان بیشتری برای حرکت داشت ه و نرخ جدایش بیشتر شده است؛ این در حال ی است که با افزایش سرعت انجماد نیز پس زدگی ذرات توسط جبه ه انجماد انجام م یپذیرد و دارای شیب ملای متری در تغییرات اندازه ذرات از سطح به عمق ماده است. با کاهش اندازه ذرات از طریق بهسازی؛ زمان بیشتری برای بالا آمدن سیلیسیم اولیه نیاز است، درعین حال افزایش % ۳۰ سختی برای نمون ههای بهسازی شده ب هدلیل همگن شدن ساختار رخ داده است.