سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نرجس کازرانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، دانشکده کشاورزی دانشگ
محمد جمال سحرخیز – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، دانشکده کشاورزی دانشگ
جمال جوانمردی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، دانشکده کشاورزی دانشگ
مهدی زارعی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، دانشکده کشاورزی دانشگ

چکیده:

ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) گیاه دارویی معطر و دارای اسانس روغنی فرار است. به منظور دستیابی به مناسب ترین فاصله ردیف و استفاده بهینه از کود نیتروژن در راستای افزایش عملکرد کمی و کیفی این گیاه، آزمایشی در سال ۸۹-۱۳۸۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر (برازجان) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. در این پژوهش فاصله ردیف (D) در ۴ سطح : ۲۵ و ۳۵ و ۴۵ و ۵۵ سانتی متر و مقدار نیتروژن خالص مصرفی (N) در ۳ سطح ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که فاصله ردیف و میزان کود نیتروژن برروی برخی از ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی تأثیر معنی داری داشته است و اثرات متقابل آنها نیز بر روی کلیه صفات مورد بررسی به استثناء میزان کلروفیل و سطح برگ معنی دار بود. بیشترین میانگین ماده تر و خشک، ارتفاع بوته، تعداد و طول شاخساره، تعداد و طول گل آذین و صفات فیزیولوژیکی شامل میزان کلروفیل، میزان اسانس و عملکرد اسانس در فواصل بین ردیف ۴۵-۳۵ سانتی متر و با مصرف ۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار حاصل گردید. همچنین میزان اسانس ریحان مقدس بین ۰/۶ تا ۱/۱% در نوسان بود.