سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملوک ناز قمری دیلمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
جنت سرمد – دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
عبداللطیف قلی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علیرضا صفاهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

توتون گیاهی کلر دوست بوده و تجمع کلر در آن به سرعت صورت می گیرد، غلظت زیاد کلر در خاک باعث رشد غیر طبیعی گیاه و خصوصیات نامطلوب در برگ خشک توتون می شود.در این پژوهش تأثیر غلظت مختلف کلر آب آبیاری بر برخی پارامتر های رشدی،وزن تر و عملکرد برگ فراوری شده توتون ویرجینا گرمخانه ای رقم K326 ، به عنوان یکی از ارقام تجاری مورد کشت در ایران، بررسی و ارزیابی شد. بدین منظور آزمایشی گلدانی در خارج از گلخانه در قالب طرح کامل تصادفی با ۴ تیمار کلر ( ۱۰ تا ۸۰ میلی گرم در لیتر آب آبیاری) در ۵ تکرار انجام شد. گلدانها با نشاهای کاملا یکنواخت نشاکاری شدند و آبیاری با محلول نمکی CaCl2 به مدت ۵ هفته، ۲ تا ۳ بار در هفته صورت گرفت. پس از برداشت کامل برگها، پارامتر های کمی محصول ارزیابی شدند. نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد که عملکرد برگ فراوری شده تا تیمار ۲۰ میلی گرم کلر در لیتر افزایش، و در غلظت های بالاتر احتملاً به دلیل سمیت ناشی از غلظت های بالای کلر، به شکل معنی داری کاهش یافت. تعداد برگها با افزایش غلظت کلر به بالای ۴۰ میلی گرم کلر در لیتر کاهش یافت. ارتفاع بوته با افزایش سطوح کلر کاهش یافت. وزن سبز برگ و قطر ساقه تحت تأثیر تیمار کلر قرار نگرفت. به طور کلی به نظر می رسد بهترین غلظت کلر آب آبیاری برای جلوگیری از اثرات سمی کلر بر عملکرد و برخی پارامترهای رشدی گیاه توتون رقم ۴۰ ،K326 میلی گرم در لیتر باشد