سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود کیخا آخر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه ته
رضا توکل افشاری – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کرج
هادی محمد علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کرج
رامین عالیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه ته

چکیده:

شوری، به عنوان یک تنش غیر زنده بسیاری از ناملایمات را برای بذرها در دوره جوانه زنی ایجاد کرده بر رشد و نمو گیاه تاثیر می گذارد. این تحقیق به منظور ارزیابی مقاومت به تنش شوری دردو رقم ارزن علوفه ای در سال ۱۳۹۰ در آژمایشگاه بذر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج در قالی طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور و رد ۴ تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل رقم دردو سطح ( ارقام بستان و پیشاهنگ) و فاکتور دوم شامل سطوح تنش شوری در پنح سطح ( صفر و ۳- و ۶- و ۹- و ۱۲- بار) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین دو رقم، سطوح تنش شوری و اثرات متقابل بین آنها برای اکثر صفات مورد بررسی در سطح احتمال ۱ درصد معنی داری وجود دارد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با بالا رفتن غلظت شوری، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، متوسط جوانه زنی روزانه و بنیه گیاهچه به طور معنی داری در هر دو رقم کاهش یافتند، البته با توجه به اینکه این کاهش د ررقم بستان بیشتر از رقم پیشاهنگ بود بنابراین می توان نتیجه گرفت رقم بستان حساسیت بیشتری نسبت به تنش شوری دارد.