سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود شور – استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی گلدانی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
یحیی سلاح ورزی – مربی، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات غلظت های مختلف دی اکسید کربن و میزان تنش شوری بر برخی صفات رشدی گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa L.) یک آزمایش اسپیلت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۸۹ انجام شد. تیمار ها شامل سه غلظت دی اکسید کربن (شاهد (۳۸۰)، ۷۰۰ و ۱۰۵۰ پی پی ام) و سه سطح شوری (۰ و ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی مولار کلرید سدیم) بود. نتایج نشان داد که با افزایش شوری صفاتی نظیر میزان کلروفیل، تعداد شاخه فرعی، هدایت روزنه ای و تعداد گل کاهش معنی داری داشته است، به طوریکه کمترین مقادیر صفات اندازه گیری شده در ۳۰۰ میلی مولار کلرید سدیم به دست آمد. افزایش غلظت دی اکسید کربن باعث اختلاف معنی دار وزن خشک اندام هوایی، تعداد شاخه فرعی و میزان کلروفیل شد. بر همکنش شوری و دی اکسید کربن نیز در صفات وزن خشک ریشه، تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع گیاه و تعداد گل در سطح احتمال ۱% و در وزن خشک اندام هوایی در سطح احتمال ۵% معنی دار شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت دی اکسید کربن باعث بهبود اثرات سوء شوری شده است، به طوری که گیاه زینتی گل تکمه ای در غلظت ۷۰۰ پی پی ام دی اکسید کربن عکس العمل بهتری را نسبت به شوری نشان داد.