سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هانیه رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
علی مهرآفرین – عضو هیات علمی گروه پژوهشی کشت و توسعه، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دا
حسنعلی نقدی بادی – استادیار پژوهش ، گروه پژوهشی کشت و توسعه ، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد
سپیده کلاته جاری – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

به منظور مطالعه اثر غلظت های محرک های زیستی بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)، آزمایشی فاکتوریل در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. این آزمایش شامل اثر پنج غلظت (۲/۰ ، ۴/۰ ، ۶/۰ ، ۸/۰ ، ۱ درصدحجمی) از محرک های زیستی آمینول فورته، کادوستیم، فسنوترن و هیومی فورته بر مولفه های جوانه زنی، مانند سرعت و درصد جوانه زنی ، طول ریشه چه و طول ساقه چه، نسبت طول ساقه چه به ریشه چه، وزن تر و وزن خشک ساقه چه و ریشه چه و کل گیاهچه بود. نتایج نشان داد که کاربرد این تیمارها اثر معنی دار (P<0/01 )بر پارامترهای ذکر شده داشت به طوریکه بیشترین سرعت جوانه زنی با فسنوترن ۲/۰%و کمترین سرعت جوانه زنی با هیومی فورته ۸/۰% و بیشترین طول ریشه چه با تیمار شاهد کادوستیم و کمترین طول ریشه چه نیر با هیومی فورته ۶/۰% و همچنین بیشترین طول ریشه چه با کادوستیم ۶/۰% و کمترین طول با هیومی فورته ۴/۰% به دست آمد.