سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
وحید عبدوسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم باغبانی، تهران،
پژمان مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم باغبانی، ساوه، ایران

چکیده:

گل شاخه بریده آلسترومریا یکی از مهمترین گل های جهان به حساب می آید . ه بطوری که هم اکنون در دنیا بیش از پانصد هکتار از سطوح گلخانه ای تحت کشت این گل می باشد. ماندگاری یکی از مشکلات اساسی گل آلسترومریا است واستفاده از مواد نگهدارنده مناسب مبنای این تحقیق بود. از این روآزمایشی درقالب طرح آماری کاملا تصادفی در ۷ تیمار و ۴ تکرار بر روی رقم سانتورینی به شرح محلول آبی ذیل انجام شد. محلول ۱ میلی گرم درلیتر نانوسیلور (Nc1) با ۳% ساکارز، محلول ۳میلی گرم درلیتر نانوسیلور (Nc2) با ۳% ساکارز، محلول ۵ میلی گرم درلیتر نانوسیلور (Nc3) با ۳% ساکارز، محلول ۱۰۰ میکرو لیتر اسانس آویشن (T100) 3% ساکارز، محلول ۲۰۰ میکرو لیتر اسانس آویشن (T200) 3% ساکارز، محلول ۳۰۰ میکرو لیتر اسانس آویشن (T300) 3% ساکارز، شاهد ( آب مقطر) با ۳% ساکارز که تأثیر تیمارهای فوق بر روی افزایش طول عمر با توجه به شاخص های اصلی مانند، ثبات غشأ سلولی، غلظت آنتوسیانین،مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج در این پژوهش نشان داد که در بین تیمار هابهترین تیمار از حیث افزایش ماندگاری محلول ۵ میلی گرم در لیتر نانوسیلور بود که نسبت به شاهد در شاخص های مذکور به طور معنی داری اختلاف نشان داد .این تیمار با توجه به تأثیر فوق العاده درماندگاری توانست طول عمر شاخه بریده را نسبت به شاهد ۱۶ روز افزایش دهد. بررسی ها نشان دادکه بالاترین میزان تأثیرگذاری تیمارها در افزایش طول عمر به ترتیب عبارت بودند از : T100 ،Nc1 ،T200 ،Nc2 ،Nc3 و T300 که در نهایت تیمارهای نانوسیلور نسبت به اسانس آویشن در افزایش طول عمرتأثیر بیشتری داشته است.