سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صبا شکراله فام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
جعفر حاجیلو – استادیار دانشگاه تبریز
فریبرز زارع نهندی – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

این تحقیق به منظور مقایسه انواع پلی آمین ها در طول مدت انبارمانی میوه آلو رقم شابلون صورت گرفت. تیمارها شامل پلی آمین پوتریسین، اسپرمین، اسپرمیدین هر کدام در دو سطح ( ۱ و ۲ میلی مولار) و آب مقطر (شاهد) بودند. میوه ها پس از تیمار به روش غوطه وری در سردخانه ای با دمای۱-۲ درجه سانتیگراد و رطوبت % ۸۰ انبار شده و پارامترهای کیفی از قبیل کاهش وزن، سفتی، مواد جامد محلول، pH، اسیدیته و ویتأمین ث در طول دوره انبارداری، هر هفته یکبار اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش نشان داد با توجه به این که اسپرمین ظرفیت کاتیونی بالائی دارد سفتی، اسیدیته و مواد جامد بالایی نسبت به بقیه پلی آمین ها ایجاد کرده است. ولی در ممانعت از کاهش وزن اسپرمیدین بهتر از اسپرمین اثر کرده و در مورد حفظ ویتأمین ث پوتریسین بهتر از اسپرمین بوده است. بیشترین افزایش در پی اچ توسط پلی آمین پوتریسین ثبت گردید.