سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زیبا غلامحسین پور – دانش آموخته ارشد علوم باغبانی واستادیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کش
خدایار همتی – دانش آموخته ارشدعلوم باغبانی
حمیدرضا درودیان – استادیارگروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مرضیه طلوعی – دانش آموخته ارشد علوم باغبانی،

چکیده:

پروانش با نام علمی (. Vinca rosea L )از خانواده خرزهره ( Apocynaceae ) امروزه به عنوان یک گیاه دارویی- زینتی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. این گیاه با داشتن آلکالوییدهای ارزشمند وین بلاستین و وین کریستین ارزش اقتصادی بالایی داراست. تنها راه تهیه این دارو ها استخراج از این گیاه است، ازاینرو هر گونه افزایشی در مقدار این آلکالوییدها می تواند از جنبه اقتصادی ارزش زیادی داشته باشد. این تحقیق به صورت دو آزمایش مجزا به منظور بررسی اثر سطوح مختلف عناصر فسفر و پتاسیم در چهار سطح ۰، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار در قالب طرح بلوکهای تصادفی در ۳ تکرار انجام شد و محتوای آلکالویید با دستگاه TLC اندازگیری شد. متغییرهای اندازگیری شده عملکرد ماده خشک پیکر رویشی و میزان وین بلاستین و وین کریستین بود. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد ماده خشک با افزایش تیمار فسفر تا میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار افزایش یافت. در سطوح مختلف پتاسیم، عملکرد ماده خشک اثر معنیداری نشان نداد. بیشترین و کمترین عملکرد آلکالویید وینکریستین در سطوح مختلف فسفر به ترتیب برابر ۱٫۸ گرم در مترمربع مربوط به تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و ۱٫۴ گرم در مترمربع مربوط به شاهد براورد گردید، بیشترین و کمترین عملکرد این آلکالویید در سطوح مختلف پتاسیم برابر ۵۶٫۳ گرم در مترمربع مربوط به شاهد و ۱۹٫۵ گرم در مترمربع مربوط به تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار برآورد گردید