سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید فاضلی مبارکه – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علی اشرفی – دکتری متالورژی-گرایش خوردگی -دانشگاه شهیدچمران اهواز
مهدی عزیزیه – دکتری متالورژی-گرایش جوش-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

درتحقیق صورت گرفته برروی عیوب اولیه درلوله های فولادی کم آلیازاستحکام بالا که بروش مقاومت الکتریکی(ERW)تولیدشده اند بررسی گردید که پس ازشناسایی وبررسی عیوب بوجودآمده،فرآیندتولید راموردارزیابی قراردادیم وسپس نمونه ها راموردبررسی میکروساختاری مطابق بااستانداردASTM E112قراردادیم وجهت بررسی دقیق ترنمونه هاراتوسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) موردارزیابی وآنالیز ازعمق عیوب گرفتیم تا نوع عیوب وعلت بوجود آمدن این عیوب چه بوده است و سپس جهت بررسی استحکام این عیوب دربرابرگازسولفید،نمونه ها راموردآزمون خوردگی هیدروژنی(HIC)مطابق بااستانداردNACE TM02-84قراردادیم که نتیجه حاصله ازاین تحقیق درنمونه های ۱۲-۴۷و۲-۸۲ازنوع سیم جوش باز می باشدکه تنش پسماندکششی ناشی ازتوزیع دمایی درنمونه سبب بوجودآمدن عیب سیم جوش شده است و درنمونه ۲-۴۶ازنوع ناخالصی است.زمانی که اکسیژن بالا باشد این عیب که به اصطلاح ناخالصی می باشدبوجودمی آید.ناخالصی دراصل ازتجمع گروهی ازآخال ها هستندتشکیل شده است ودرنهایت پس ازقرارگیری نمونه هادرمحیط گازسولفید باتوجه به نتایج پیوست استحکام این عیوب دربرابرگازسولفیدپایین است.