سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی سلیمانی راد – کارشناس ارشد عمران – سازه، دانشگاه بوعلی سینای همدان
محسن تدین – استادیار گروه عمران، دانشگاه بوعلی سینای همدان
فریدون رضایی – استادیار گروه عمران، دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

نسبت آب به سیمان عموماً به عنوان پارامتر حاکم در مقاومت و دوام بتن در نظر گرفته م یشود. عیار سیمان نیز در کنار نسبت آب به سیمان با تعیین حجم خمیر سیمان م یتواند عامل دیگری در مقاومت ودوام بتن باشد. سوالات تحقیق: در این پژوهش، تأثیر استفاده از سطوح مختلف عیار سیمان و نسبت آب به سیمان بر مقاومت فشاری و جذب آب بتن های معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. مخلو طهای بتن در سه نسبت آب به سیمان۰/۴ ، ۰/۴۵ و ۰/۵ و چهار عیار سیمان ۳۰۰ ، ۳۵۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ kg/m3 ساخته شدند و تحت آزمایش قرار گرفتند. در ساخت مخلو طها سیمان پرتلند نوع ۲ و سنگدان ههای دارای حداکثر اندازه ۱۹ میل یمتر مورد استفاده قرار گرفت. برای حذف تأثیر دان هبندی در نتایج آزمایش ها، دان هبندی ترکیب سنگدانه ها در تمامی طر حها یکسان انتخاب شد. اسلامپ بتن در کلیه مخلو طها تا حد امکان با مصرف فو قروا نکننده بین ۱۴۰ تا ۱۸۰ میل یمتر قرار گرفت