سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده زهرا ساجدی – کارشناس ارشد زراعت و مدرس دانشگاه پیام نور خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک کلزا در واکنش به نوع آرایش کاشت و مصرف مقادیرمختلف بذر تحقیقی به صورت آزمایش کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در سال زراعی۸۷-۸۶ اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل آرایش کاشت در ۴ سطح ( عرض پشته های ۵۰ و سانتی متر با ۲ و ۳ خط کاشت روی هر پشته) در کرت های اصلی و سطوح میزان بذر ( ۴ ، ۶و ۸ و ۱۰ کیلوگرم بذر در هکتار) در کرت های فرعی قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی عبات بودند از طول دوره گلدهی، طول دوره رویش، ارتفاع ساقه، قطر ساقه و تعداد شاخه فرعی، عملکرد بیولوژیکی ، شاخص برداشت و عملکرد دانه بودند. نتایج حاصل نشان داد اثر آرایش کاشت و میزان بذر و اثر متقابل آن ها برصفات نامبرده معنی دار بود. با کاهش تراکم در محدوده مورد آزمایش طول دوره گلدهی افزایش و طول دوره رویش و ارتفاع ساقه کاهش یافت. قطر ساقه و تعداد شاخه فرعی نیز با بالا رفتن تراکم روند نزولی پیدا کرد. افزایش فاصله ردیف و کاهش مصرف بذر همچنین سبب افزایش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی گردید به طوری که بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی به ترتیب معادل۲۸۵۵/۱۹ و ۱۰۴۱۸/۵۰ کیلوگرم در هکتار، از تیمار عرض پشته ۶۰ سانتی متر و ۲ خط کاشت پشته با فاصله- ی ردیف ۳۰ سانتیمتر و مصرف ۴ کیلوگرم بذر در هکتار حاصل گردید. بر این اساس میتوان با ایجاد یک روی آرایش مطلوب درکاشت وکاهش مصرف بذر و در نتیجه ایجاد تراکم بهینه در کانوپی گیاهی به حداکثر عملکرد مورد انتظار دست یافت