سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهرام فتاحی – استادیار. عضو هئیت علمی دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه اقتص
جهانگیر کرمی – استادیار. عضو هئیت علمی دانشگاه رازی،
منصور محمدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی. دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر شادی و ارتباط آن با بهرهوری فردی نیروی کار بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف در ردیف تحقیقات کاربردی، و از لحاظ روش گردآوریدادهها از نوع توصیفی- همبستگی میباشد. در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه افراد شاغل در ۱۸ کارگاه صنعتی دارای ۵۰ و بالاتر از ۵۰ کارگر ( ۳۷۴۷ نفر) در شهرستان کرمانشاه میباشد. هر کارگاه به عنوان یکطبقه در نظر گرفته شده و از روش نمونهگیری تصادفی ساده در داخل طبقات با روش تخصیص متناسب نمونه انتخاب گردیده است. حجم نمونه ۵۵۷ نفر تعیین گردید. دادهها از طریق توزیع و تکمیل پرسشنامههایشادکامی آکسفورد، بهرهوری فردی و جمعیتشناختی در داخل طبقات جمعآوری شده است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامههای شادکامی آکسفورد و بهرهوری فردی در این تحقیق بترتیب ۰٫۹۴۷ و ۰٫۸ برآورد گردید. دادهها با استفاده از نرم افزارSpss و با استفاده از شاخصهای آماری نظیر درصد، میانگین، واریانس، آزمونANOVA و آزمونt برای نمونههای مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیر شادی با بهرهوری دارای همبستگی مثبت و با درآمد دارای همبستگی منفی است. همچنین نتایج نشان داد که واحد صنعتی لُردآرا با میانگین شادی ۱۰۳٫۶۵ دارای بالاترین میزان شادی و واحد کشت و صنعت روژین تاک با میانگین بهرهوری ۱۰۶٫۷۷ دارای بالاترین میزان بهرهوری می باشد. فرضیه برابری میانگین شادی و بهرهوری در سطح واحدهای مورد مطالعه رد و فرضیه برابری میانگین شادی و میانگین بهرهوری در سطوح متغیر جنسیت (گروه مردان و زنان) و در سطوح وضعیت تأهل (متأهل و مجرد) با استفاده از آزمونt برای نمونه های مستقل اثبات گردید.