سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر مردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اص
مهران هودجی – دانشیارخاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگا
مجید افیونی – استادخاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر عنصر روی بر غلظت کادمیوم در گیاه ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان) در زمستان ۱۳۸۹ انجام گرفت . در این آزمایش فاکتور اول کود سوپر فسفات تریپل با چهار سطح ۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم بر حسب P2O5 و فاکتور دوم کود سولفات روی با چهار سطح ۰ و ۵ و ۱۰ و ۱۵ میلی گرم در کیلوگرم بر حسب روی خالص بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح ۰و۱۰ و سطوح ۰و ۱۵ و سطوح ۵ و ۱۵روی، از نظر تأثیر میزان روی بر کاهش غلظت کادمیوم گیاه ذرت در سطح ۵ درصد اختلاف معنی دار بود و بین سطوح ۰ و۵ و سطوح ۵ و ۱۰ روی، اختلاف معنی دار وجود نداشت. همچنین با افزایش میزان کود فسفره غلظت کادمیوم گیاه افزایش یافت و بیشترین میزان غلظت کادمیوم جذب شده در سطح ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم از کود سوپر فسفات تریپل بر حسب P205 بدون تیمار روی بود. به طور کلی با افزایش میزان کود سولفات روی در سطوح مختلف کود سوپر فسفات غلظت کادمیوم جذب شده در ذرت کاهش یافت.