سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا نظرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
زهره ترابی – استادیار، گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران (مسئول مکاتبات)

چکیده:

در هنر نگارگری به عنوان هنری انتزاعی، استفاده ای که از باغ شده همان استفاده ای است که معماران در طراحی باغ کرده اند؛ به طوریکه نگارگر با شکستن فضاهای مختلف باغ امکان حرکت روی نقاط مختلف تصویر را برای بیننده ایجاد می کند. در این راستا هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی نحوه تأثیر گذاری عناصر کالبدی طبیعی و انسان ساخت (مصنوع) باغ ایرانی بر روی هنر نگارگری می باشد. در راستای تحقق این هدف، منتخبی از نگاره های شکل گرفته در مکتب دوم تبریز، خاصه نگاره های شاهنامه تهماسبی و خمسه تهماسبی مورد تحلیل دقیق تری قرار گرفته اند. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق بیان گر آن است که از دیدگاه شکلی، این نگاره ها طرح باغ ایرانی را دقیقاً همانند تجلی معمارانه اش، با تمامی عناصر کالبدی طبیعی و مصنوع تصویر می کنند.