سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرام لک – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
معصومه گوهری – مدرس دانشگاه پیام نور استان خوزستان
محمد خیاط – مدرس دانشگاه پیام نور استان خوزستان
مژگان سلطان زاده شوشتری – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود میکرو و نیتروژن بر عملکرد دانه ذرت هیبرید ۷۰۴، آزمایشی در تابستان سال ۱۳۸۴ بصورت کرت های خرد شده در قالب بلو ک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستا ن اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: کود میکرو در سه سطح (شاهد، تک میکرو، دارای عناصر مس، منگنز، آهن و روی و میکرو کامل) در کرتهای اصلی و کود نیتروژن در پنج سطح(۴۰، ۸۰، ۱۲۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) در کرتهای فرعی بود. نتایج نشان داد که سطح پنجم نیتروژن دارای بیشترین مقادیر وزن هزار دانه ۲۸۹/۹ گرم، تعداد ۱۵/۴ ردیف در بلال، و تعداد ۳۶/۱۰ دانه در ردیف، نسبت به سایر سطوح نیتروژن بو د. اثر متقابل سطوح میکرو و نیتروژن بر روی عملکرد دانه معنی دار شد. از این نظر تیمار تک میکرو و سطح چهارم کود نیتروژن با ۱۱۷۶۴/۱ کیلوگرم در هکتار و تیمار تک میکرو و سطح دوم کود نیتروژن با ۸۵۰۰/۶۱ کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را داشتند. نتایج نشان می دهد، با توجه به کمبود بعضی عناصر میکرو در خاک این کمبود بر روی عملکرد ذرت تأثیر معنی دار ندارد. اما وجود اثرات متقابل معنی دار برای برخی صفات نشان دهنده این است که واکنش گیاهان نسبت به تغییرات مقدار نیتروژن مصرفی تحت تأثیر کاربرد کود میکرو قرار گرفته است. نتیجه گیری سطوح مختلف نیتروژن، حاکی از کارآیی بالای مصرف سطوح ۱۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرم درهکتار می باشد.