سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید کیانی زاده – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
عبدعلی ناصری – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
فرامرز جودی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد کارونی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این تحقیق، در مزارع نیشکر شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی در جنوب خوزستان و به منظور بررسی تأثیر میزان آب آبیاری بر روی کاهش محصول نیشکر در اثر خشکسالی انجام شد. بدین منظور تعداد ۱۵ مزرعه از مزارع کشت وصنعت فارابی که بیشترین ، کمترین و حد واسطی از تولید محصول را در سال زراعی ۸۸-۸۷ داشتند با هدف جلوگیری از روند کاهش محصول نیشکر و ارائه راه حل هایی برای افزایش محصول انتخاب شد. نتایج نشان داد که افزایش مقدار آب آبیاری نه تنها نمی تواند در میزان افزایش محصول موثر باشد بلکه اگر باز هم به زمین آب داده شود، مقدار محصول ممکن است تقلیل نیز پیدا نماید. در نتیجه، انجام عملیات کم آبیاری در هنگام خشکسالی می تواند در میزان کاهش محصول موثر باشد.