سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرخ جواهریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایرا
علی بیت اللهی – استاد دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم وصنعت ایران
فرزاد شهری – استادیار دانشکده مهندسی و فناوریهای نوین دانشگاه صنایع و معادن ایرا
حامد علی اکبرزاده – پژوهشکده علوم و فناوری مهام

چکیده:

در مقاله حاضر تأثیر عملیات حرارتی سریع بر ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای آمورف Fe71Si13.5B9Nb3Cu1Al1.5Ge1 ، تهیه شده بروش انجماد سریع چرخ مذاب مورد یررسی قرار گرفته است. نوارهای آمورف تهیه شده تحت عملیات حرارتی سریع به روش حرارت دهی ژول با عبور جریان بهینه با شدت ۰/۹A تحت خلاء mbar(2-) 10 برای زمان های ۶٠،٣٠،٢٠،١٠ ثانیه قرار گرفته اند. جهت بررسی ساختار بلوری و خواص حرارتی نمونه ها قبل و بعد از فرآیند عملیات حرارتی سریع از تکنیک پراش اشعه ایکس (XRD) و آنالیز حرارتی روبشی (DSC) استفاده شد و ارزیابی خواص مغناطیسی در کلیه نمونه ها توسط اثر ابرامپدانس مغناطیسی (GMI) صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده حاکی از تشکیل فاز نانوبلور Fe-Si در اثر عملیات حرارتی در یک زمینه آمورف می باشد. افزایش زمان و جریان الکتریکی اعمالی به هنگام عملیات حرارتی منجر به رشد دانه و همچنین تشکیل فاز سخت مغناطیس Fe-B گردید. با تشکیل فاز سخت مغناطیس Fe-B و رشد دانه ها اندازه بزرگی GMI کاهش یافت. در پایان در این مقاله ارتباط بین ساختار و خواص مغناطیسی نمونه های تهیه شده مورد بحث قرار گرفته است.