سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی امن الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد فلزی، دانشگاه
سعید شبستری – استاد دانشکده ی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر تأثیر عملیات بهبود کیفی مذاب و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ ۳۵۶٫۱A مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات انجام گرفته روی نمونه های شاهد، جوانه زایی شده (با آمیژان(Al-5Ti-1B بهسازی شده (باآمیژانAl-10Sr و جوانه زایی / بهسازی شده در حالت عملیات حرارتی شده یT6و بدون عملیات حرارتی متمرکز گردید. جهت بررسی تأثیر عوامل مذکور بر خواص مکانیکی آلیاژ از آزمون ضربه ی شارپیو سختی سنجی راکولB استفاده شد. ریز ساختار آلیاژ به وسیله ی میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مهم ترین نقش در تعیین خواص مکانیکی به عهده ی سیلیسیم یوتکتیک و فازهای بین فلزی است.بنابراین عملیات بهسازی با تحت تأثیر قرار دادن مورفولوژی فازهای ثانویه تأثیر چشمگیری در افزایش خواص مکانیکی از جمله چقرمگی ضربه ی این آلیاژ دارد