سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آمنه اسدی سرداری – دانشجوی ارشد بیماری های گیاهی دانشگاه کردستان
علی اکبر حجت جلالی – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه رازی
صحبت بهرامی نژاد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی
رقیه کارخانه – دانشجوی ارشد بیماری های گیاهی دانشگاه کردستان

چکیده:

نماتدهای ریشه گرهی (Meloidogyne spp.) یکی از مهم ترین نماتدهای بیمارگر گیاهی و از ۱۰ نماتد مهم محصولات کشاورزی محسوب می شوند که دامنه ی وسیعی از گیاهان خانواده های مختلف را مورد حمله قرار می دهند. در این تحقیق اثر نوزادکشی عصاره ی میوه ی میخک هندی (Eugenia caryophyllata)، و عصاره ی تمام اندام های سماق (Rhus corraria) و گل راعی (Hypericum perforatum) در مقایسه با تیمار شاهد در مهار نماتد ریشه گرهی M. javanica در سال ۱۳۸۹، در آزمایشگاه نماتدشناسی دانشگاه رازی مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس، با اضافه کردن ۴±۵۴ نوزاد سن دو نماتد ریشه گرهی به غلظت های مختلف عصاره ی آبی گیاهان ذکر شده (۱۰۰، ۵۰، ۳۳/۳۳، ۲۵، ۲۰، ۶۶/۱۶، ۲۸/۱۴ و ۵/۱۲) در قالب ۴ تکرار، نسبت به تعیین LC10، LC50 و LC90 اقدام گردید. مطابق با نتایج آزمایش LC10، LC50 و LC90 عصاره ی میخک به ترتیب ۰۵۹/۱۴، ۳۹۵/۱۸ و ۰۶۸/۲۴ بدست آمد. براساس همین یافته ها، هیچ غلظتی از عصاره ی آبی سماق و گل راعی، اثری در مهار نوزادان سن دو نماتد ریشه گرهی نداشتند. این یافته ها نشان می دهد که عصاره ی گیاه میخک از پتانسیل بالاتری در مهار نوزادان سن دو M. javanica بهره مند می باشد.