سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه توسرکانی راوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رحیم پور – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام کریمی گوغری – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کارآیی شبکه توزیع آب را می توان به عنوان توانایی تأمین کافی نیاز مصرف کنندگان و فشار مطلوب در گره ها با وجود تغییر در برخی پارامترهای طراحی آن دانست . در این تحقیق میزان کارآیی شبکه های آبرسانی با در نظر گرفتنعدم قطعیت در ضریب زبری لوله ها با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو بررسی می شود. به این منظور شبکه توزیع آب شهر کشکوئیه از توابع شهرستان رفسنجان واقع در استان کرمان مورد مطالعه قرار گرفته است. میزانانعطاف پذیری شبکه در مقابل تغییرات ضریب زبری لوله ها همراه با محاسبه شاخص شکست مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که تقریباً در ۹۰ درصد از مواقع شبکه توزیع آب مورد نظر جوابگوی تغییرات ضریب زبری می باشد