سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا کشاورز – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محسن مسیحی – دکتری مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
قاسم زرگر – دکتری مهندسی نفت ، دانشگاه صنعت نفت اهواز، تهران

چکیده:

تخمین مقدار دقیق نفوذپذیری نسبی گاز میعانی که در تخمین میزان عبوردهی چاه ۱ موثر می باشد که ی ک موضوع مهم و چالش برانگیز می باشد[ ۱]. در این تحقیق یک مطالعه حساسیت سنجی روی پارامترهای مربوطبه عدد مویینه ۲ نظیر کشش سطحی و ویسکوزیته در اشباع های بحرانی ۳ متفاوت گاز و همچن ین به بررس ی عدد مویینه در دو لایه با شرایط متفاوت که به ترتیب دارای نفوذپذیری، فضای خالی، می زان برداشت کمتر ونفوذپذیری، فضای خالی، میزان برداشت بیشتر می باشند، که یکی در سازند کنگان و دیگر ی در دالان بالا یی واقع شده بود پرداختیم.با بررسی پارامترهای مربوط به عدد مویینه مشخص شد که در اشباع های گاز بحران یپایین تر اثر کشش سطحی سریعتر اغاز شده و با نرخ بیشتری افزایش می یابد که ا ی ن می زان در لای ه ها ی ناتراواتر با تغییرات بیشتری همراه است و روند کاهش ویسکوزیته گاز برای اشباع های بحرانی پایین تر، ب یشتر می باشد. همچنین طبق مشاهدات هرچه میزان اشباع بحرانی گاز افزایش یابد نفوذپذیری نسبی گاز با سرعت بیشتری کاهش می یابد که این نرخ کاهشی برای لایه های ناتراوا و سخت بیشتر می باشد