سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا ابراهیم نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
احمدرضا یزدانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهاد شیرآنی آبادی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود هاشمی تبار – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی

چکیده:

هدف اصلی تحقیق اندازه گیری و بررسی تأثیر طول دوره پرورش بر کارایی و سوددهی مرغداری های گوشتی شهرستان نکا است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات ۷۵ واحد مرغداری گوشتی فعال و دارای پروانه ی بهره برداری شهرستان نکا در سال ۱۳۸۹ و با استفاده از روش تمام شماری و به روش پرسشنامه ای با مصاحبه حضوری از مرغداران این شهرستان به عمل آمد. که بعد از حذف پرسشنامه های ناقص از ۵۰ پرسشنامه در این طرح استفاده شد که در آن یک دوره جوجه ریزی مورد بررسی قرار گرفت و کارایی تکنیکی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها محاسبه گردید. نتایج نشان داد طول دوره پرورش با کارایی تکنیکی همبستگی منفی و غیر معنی داری داشته است. بهترین طول دوره پرورش ۴۰-۴۵ روز است که بیشتر از آن موجب کاهش کارایی تکنیکی می شود