سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیره غضنفرپور – کارشناس ارشد آبخیزداری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مهدی دهدشتی زاده – کارشناس ارشد مدیریت آبخیزداری اصفهان

چکیده:

استفاده بهینه از منابع آبی با اجرای طرح های آبخیزداری، بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت زیادی برخوردار است . در این تحقیق تاثیر اجرای پروژه های آبخیزداری بر وضعیت کمی آبهای زیرزمینی دشت اردستان واقع در استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت . به منظور بررسی وضعیت نوسانات سطح آب زیرزمینی و به دست آوردن ارتفاع سطح آب در منطقه، اقدام به تهیه تراز آب زیرزمینی از ۲۶ حلقه چاه پیزومتری مربوط به سازمان آب منطقه ایاصفهان گردید که نمودارهای آنها برای یک دوره آماری ۹ ساله ( از سال آبی ۷۵-۷۶ تا (۸۳-۸۴ تهیه شد . با استفاده از تراز سطح آب چاههای پیزومتری مربوط به مهرماه سال ۸۳ و ارتفاع نقطه نشانه و مشخ صات UTM چاهها، نقشهخطوط هم عمق سطح آبهای زیرزمینی منطقه در محیط نرم افزار ILWIS ترسیم گردید . هیدروگراف پیزومترها ی ترسیم شده، نشان دهنده رون د نزولی سطح تراز آب چاهها در طول دوره آماری مورد بررسی بوده است، به استثنای پیزومترهایی که در محدوده پرو ژههای آبخیزداری واقع می باشند که اثر آبگیری طرحها در افزایش تراز آب این چاهها قابل مشاهده است . مطابق نقشه هم عمق سطح آب زیرزمینی ، عمق سطح آب در کوهپایه های جنوبی از حدود ۱۰-۳۰ متر شروع شده و در قسمتهای مرکزی و غربی دشت به ۱۳۰-۱۵۰ متر می رسد . به عبارت دیگر در قسمتهای مرکزی و غربی دشت با افزایش برداشت آب به منظور مصارف کشاورزی ، بالتبع عمق سفره آب زیرزمینی بیشتر شده است . هیدروگراف کل عمق سطح آب پیزومتری دشت نشان می دهد که اجرای طرحهای آبخیزداری در سالهای اخیر و آبگیری مؤثر آنها در اثر افزایش بارندگی، موجب کاهش عمق سطح آب چاهها در سال ۸۳-۸۴ گردیده است که نمودار میزان افت هیدروگراف کل پیزومترهای اردستان نیز مؤید این مطلب میباشد