سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه شریفی – کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ذرت از گیاهان مهم اقتصادی دنیا بوده به دلیل ویژگی های خاص خود نظیر قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون در تمام دنیا و از جمله ایران گسترش یافت به طوری که جایگاه سوم را بعد از گندم و برنج از نظر سطح زیر کشت بخود اختصاص داده است. کمبود عناصر کم مصرف در اراضی زیرکشت غلات گسترش جهانی دارد. با توجه به نیاز ذرت به عنصر روی وآهکی بودن خاکهای کشور و Phقلیایی، کمی موادآلی و بیکربناته بودن آبهای آبیاری کمبود عناصرکم مصرف بویژه روی در خاکهای زیرکشت غلات مشکل جدی شده است و بنظر می رسد کاربرد موادآلی در کنار کود روی مصرفی می تواند در جهت رفع کمبود عنصر روی در گیاه ذرت موثر واقع شود. این تحقیق به روش گلدانی و در مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت در اردیبهشت ۱۳۸۸با تیمارهای زیر در سه تکرار در قالب طرح آماری کاملا تصادفی به اجرا در آمد. تیمارها شامل:T1= کود حیوانی(کودگاوی) (۴%وزنی)؛ T2= تفاله لیمو(۴%وزنی)، T3 = تفاله لیمو(۴%وزنی) + سولفات روی(۴۰کیلوگرم درهکتار)، T4= کود حیوانی(۴%وزنی) + سولفات روی(۴۰کیلوگرم درهکتار)، T5= سولفات روی(۴۰کیلوگرم درهکتار)، T6= شاهد. .بعد ازاعمال تیمارها به خاک گلدانها، به مدت ۴۵روز در مرحله انکوباسیون قرار داده شدند و سپس بذرگیاه ذرت رقم ۷۰۴کشت گردید. هشت هفته بعد از کاشت، خاک وگیاهان برداشت شد و میزان روی خاک به روش DTPA و بوسیله دستگاه جذب اتمی و میزان روی گیاه پس از هضم به روش سه اسید اندازه گیری شد. نتایج نشان میدهد که کاربرد کودهای آلی باعث افزایش معنی دارمقدار روی قابل جذب خاک گردیده است.که این افزایش در مقابل تیمار بدون کودآلی معنی دار است. اما در ارتباط با تاثیر کاربرد تیمارهای مختلف بر غلظت روی در گیاه با توجه داده های بدست آمده متوجه می شویم که بیشترین غلظت روی در گیاه توسط تیمارهایی حاصل گردیده که حاوی کود حیوانی هستند کاربرد توام کود حیوانی و سولفات روی بیشترین تاثیر را بر غلظت روی درون گیاه و به میزان (۶۶٫۶۷ppm ) داشته است. کمترین غلظت روی جذب شده در بخش هوایی در تیمار شاهد بود. لذا بر اساس موارد فوق می توان نتیجه گرفت که کاربرد کود حیوانی در مقایسه با کاربرد تفاله لیمو و در کنار سولفات روی بهتر می تواند روی مورد نیاز ذرت را تأمین کند