سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن کوه جانی گوجی – کارشناس ارشد خاکشناسی
احمد گلچین – استاد و عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی،دانشگاه زنجان

چکیده:

مصرف زیاد روزانه کاهو و استعداد ژنتیکی آن برای تجمع نیترات، باعث شده تا مقدار زیاد نیترات از این طریق وارد بدن انسان شود. در چند سال اخیر در کشورهای مختلف توجه زیادی به جذب نیترات توسط سبزیجات شده است . برخی از کشورها نیز حدود مجاز برای غلظت نیترات در گیاهان خوراکی مخصوصاً سبزی ها تعیین کرده اند . در ایران تحقیقات انجام گرفته در این مورد بسیار اندک بوده و به دلیل بالا بودن مصرف سبزی ها در کشور ما، نیاز است این مسئله مورد توجه قرار گیرد . به منظور بررسی تأثیر ضایعات آلی مختلف با و بدون کود نیتروژنه(اوره) بر تجمع نیترات در کاهو یک آزمایش فاکتوریل با ۳۰ تیمار و با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار در دانشگاه زنجان سال۱۳۸۹ به اجرا در آمد. در این آزمایش میزان نیتروژن مورد نیاز کاهو ۲۲۰ کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد و این مقدار نیتروژن با نسبت های متفاوت (صفر ، ۲۰ ، ۴۰ ، ۶۰ ، ۸۰ و۱۰۰درصد) از منبع اوره یا شش نوع ماده ی آلی متفاوت (تفاله چغندر قند ، پودر خون ، کمپوست و ورمی کمپوست ضایعات خانگی ، کود دامی و کود مرغی) تهیه و مصرف شدند. بطوریکه ترکیب متغیری از نیتروژن آلی و شیمیایی در مخلوط وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که کمترین تجمع نیترات در گیاه زمانی مشاهده گردید که نیتروژن مورد نیاز گیاه، ۶۰ درصد نیتروژن از محل پودر خون و ۴۰ درصد مابقی از محل اوره تأمین گردید و زمانیکه ۶۰ درصد نیتروزن از طریق کود مرغی و ۴۰ درصد از طریق اوره تأمین گردید باعث بیشترین تجمع نیترات در گیاه شد