سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق مظلوم شهرکی – کارشناس ارشد سازه های آبی
تورج هنر – دانشیار دانشگاه شیراز
رسول مظلوم – دانشجوی مهندسی آب

چکیده:

ازصفحات مستغرق دردهانه آبگیرها به عنوان یک سازه هیدرولیکی کنترل کننده رسوب استفاده میشود درمطالعه حاضر که درآزمیاشگاه هیدرولیک بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز انجام گرفت عملکرد هیدرولیکی این صفحات درجریانهای زیربحرانی مورد مطالعه قرارگرفت و تاثیر تغییر پارامترهای تعدادردیفهای عرضی صفحات مستغرق زاویه نصب صفحات ونیز دبی جریان برروی میزان آبگیری و پروفیل طولی سطح آب درکانال اصلی درمجاورت آبگیر جانبی با زاویه آبگیری ۵۵درجه دارای ورودی گرد شده که بهعنوان زاویه آبگیر یمعرفی شده است بررسی گردید سیستم صفحات مورد استفاده شامل چهارزاویه نصب ۱۰و۲۰و۳۰و۴۰درجه با دو آرایش موازی سه تایی درعرض و دو تایی درعرض انتخاب و آزمایشها تحت چهاردبی و به تعداد ۷۲ آزمایش انجام گرفت نتایج آزمایشات نشان میدهد که به دلیل زاویه برخورد صفحات با جراین پروفیل سطح آزاد دربالا دست صفحات افزایش یافته و لذا درمقایسه با شرایط عدم نصب صفحات نسبت آبگیری افزایش می یابد.