سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی فولادپناه – هی علم أت ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
رضا جعفری نیا – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

افت انرژی قابل توجه همراه با لحاظ جنب ههای اقتصادی کاربرد سرریزهای پلکانی را در ده ههای اخیر بسیار افزایش داده است. تعداد پله ها n طول پله ها L ارتفاع پله ها h از جمله پارامترهای تأثیرگذار بر افت انرژی هستند. در این مقاله، تأثیر شیب معکوس پل هها علاوه بر پارامترهای فوقالذکر مورد تحقیق قرار گرفته است. در این تحقیق، دو مدل مورد استفاده قرارگرفت. مدل ۱ ( با تعداد پل ههای ۸ تا ۳۰ ، ارتفاع سرریز بین ۸۷۱mm تا ۳۵۴/۲mm نسبت h/L با مقادیر ۰/۴۲۱، ۰/۵۲۶ ، ۰/۶۳۱ ، ۰/۷۳۶ و ۰/۸۴۲ و مدل ۲ با تعداد پله های ۱۰ و ۳۰ ارتفاع سرریز بین ۸۷۱mm تا ۱۷۷۸mm و نسبت h/L مساوی با مدل ۱) تحت رژیم جریان ریزشی و غیرریزشی برای جمعآوری داد ههای مورد نیاز ساخته شدند. نتایج نشان داد که شیب معکوس در سرریز پلکانی نسبت به حالت بدون شیب منجر به افت انرژی قابل ملاحظه م یشود. اما هرچه تعداد پل هها افزایش یابد افت انرژی نسبی کاهش یافته و تأثیر شیب معکوس روی افت انرژی کاهش م ییابد.